Sorry! No Tabs Shortcode Found.

Welcome!

WELCOME!

Welcome to the Pan-Arctic Options website!

Please see the website for the Science Diplomacy Center with complementary details (2017-2020).

The Arctic Ocean is experiencing an environmental state-change with expanding human activities ranging from commercial shipping and energy development to ship-based tourism. Accordingly, with involvement of indigenous peoples, Arctic and non-Arctic states have begun to develop national and international management regimes to address emerging issues, impacts, and resources in the Arctic Ocean. In every case, there will be challenges to implementing agreements in the face of geopolitical, technological, and financial constraints.

Pan-Arctic Options – Holistic Integration for Arctic Coastal-Marine Sustainability is designed in an international, interdisciplinary, and inclusive manner, involving cost-effective collaboration with currently-funded projects to contribute to informed decision-making for Arctic sustainability. The core team includes natural and social scientists from Canada, China, France, Norway, Russian Federation, and the United States who are integrating stakeholder perspectives, geospatial data, and governance records in view of plausible futures for the Arctic. This integrated decision-support tool will involve stakeholders inclusively in the co-design and co-production of options for both governance mechanisms and built elements that are needed together for sustainable infrastructure development in the Arctic Ocean at local, regional, and pan-Arctic scales.

Applying and elaborating the integrated decision-support process initiated by the three-year Arctic Options project from 2013 to 2016, Pan-Arctic Options extends these activities from 2015 to 2020, as summarized in Table 1.

Your interest in the Pan-Arctic Options project is most welcome. Thank you for visiting!

Bienvenue sur le site internet Pan-Artic Options!

Veuillez consulter le site Web du Centre de diplomatie scientifique avec des détails complémentaires (2017-2020).

L’océan arctique connait actuellement une série de changements majeurs avec le développement du trafic maritime, du tourisme et des projets d’exploration pétrolière.

En réaction à ces changements, les communautés indigènes, les états régionaux et non-régionaux ont entreprit de développer des outils au niveau national et international permettant de gérer les enjeux, les défis et les ressources de l’océan arctique. Toutefois, la mise en place de tels mécanismes et d’accords internationaux se heurtent à des contraintes technologique, financière et géopolitique.

Pan-Arctic Options – Holistic Integration for Arctic Coastal-Marine Sustainability a été établit sur une base internationale, interdisciplinaire et inclusive, impliquant une collaboration efficace et contribuant à la prise de décision informée sur les questions relatives à la gestion de l’arctique.

L’équipe inclut des scientifiques et chercheurs en sciences sociales du Canada, de Chine, de France, de Norvège, de Russie et des Etats-Unis qui apportent leur perspectives et connaissances respectives pour envisager le futur de l’arctique.

Cet outil de support à la décision impliquera les différentes parties prenantes de manière inclusive pour la production et l’élaboration de mécanismes de gouvernance nécessaire pour le développement durable de la région arctique au niveau local, régional et pan-arctique.

Poursuivant le processus initié par le projet Arctic Options (www.arcticoptions.org) entre 2013-2016, le programme Pan-Arctic Options étends ces activités pour la période 2015-2020 aux thèmes référencés dans le Tableau 1.

Nous vous remercions pour votre visite et pour votre intérêt dans le programme Pan-Arctic Options.

Pan-Artic Options Webサイトへようこそ!

詳細については、 Center for Scientific Diplomacy のウェブサイト(2017-2020)を参照してください。

北極海では、商業航行やエネルギー開発、汽船観光業といった様々な人間活動の拡大とともに、環境が変化しつつあります。これに伴い、北極圏及び非北極圏の国々は、先住民の参加を得て、北極海の新たな課題や影響、資源に対処するための国内的・国際的な管理体制の構築に着手しました。こういった取極めを実施していくには、地政学的、技術的及び資金的な制約があり、様々な場面において困難が見込まれます。

Pan-Arctic Options – Holistic Integration for Arctic Coastal-Marine Sustainabilityは、国際的、学際的かつ包括的な形でデザインされたものであり、既に実施中のプロジェクトと効率的に連携しつつ、北極の持続可能性に関する、詳細な情報に基づく政策決定に寄与していきます。中心となるチームは、カナダ、中国、フランス、ノルウェー、ロシア及び米国の自然科学・社会科学の学者で構成され、北極のあるべき将来という観点から、様々なステークホルダーの視点や地理空間データ、公的記録を統合していきます。この統合的政策決定支援ツールは、ステークホルダーが包括的に参画しながら、ローカル、リージョナル、そして環北極の範囲において、北極海の持続可能なインフラ開発のために必要なガバナンスメカニズム及び基礎要素の双方に関する意見を共同でデザインし、生み出していくものです。

Pan-Arctic Optionsは、2013-2016年の3年間のArctic Optionsプロジェクト(www.arcticoptions.org)を基に立ち上げられた統合的政策決定支援プロセスを活用・応用し、これらの活動を2015-2020年まで延長したものです(表1要約)。

Pan-Arctic Optionsにご関心をお持ちいただけると幸いです。当サイトにお越しいただきありがとうございます。

Table 1.

Velkommen til nettstedet Pan-Artic Options!

Vennligst se Center for Scientific Diplomacy for ytterligere detaljer (2017-2020)

Polhavet opplever en miljømessig statusendring med økende og utvidede menneskelige aktiviteter som strekker seg fra kommersiell sjøtransport og energiutvikling til skipsbasert turisme. Derfor har Arktiske og ikke-Arktiske stater, med involvering av urfolk, begynt å utvikle nasjonale og internasjonale styresett for å adressere økende problemer, påvirkninger og ressurser i Polhavet. I hvert tilfelle vil det være utfordringer med å implementere avtaler i møte med geopolitiske, teknologiske og finansielle begrensninger.

Pan-Arctic Options – Holistic Integration for Arctic Coastal-Marine Sustainability er utformet på en internasjonal, interdisiplinær og inklusiv måte, som involverer kostnadseffektivt samarbeid med prosjekter som på nåværende tidspunkt er finansielt støttet, til å bidra til informert beslutningstaking for arktisk bærekraft. Teamets kjerne består av naturvitenskapelige og sosialvitenskapelige forskere fra Canada, Kina, Frankrike, Norge, Russland og USA, som integrerer aktørers perspektiver, geografiske data og myndighetenes forvaltningsbeslutninger i lys av mulige fremtider for Arktis. Dette integrerte verktøyet for beslutningstaking vil inkludere aktørene i design og produksjonen av alternativer for både styringsmekanismer og fysiske elementer, som trenges samlet for utviklingen av bærekraftig infrastruktur i Polhavet - på lokal, regional og pan-arktisk skala.

Etter utarbeidelse og anvendelse av den integrerte prosessen for beslutningstakingsstøtte, startet av det 3-årige prosjektet Arctic Options, fra 2013-2016 (www.arcticoptions.org) – så utvider nå Pan-Arctic Options disse aktivitetene fra 2015-2020, som du finner oppsummert i Tabell 1.

Din interesse for prosjektet Pan-Arctic Options er høyst velkommen. Takk for at du besøker nettsiden vår!

Table 1.

Добро пожаловать на веб-сайт Pan-Artic Options!

Пожалуйста, посетите веб-сайт Центра научной дипломатии для получения дополнительной информации (2017-2020).

Северный Ледовитый океан переживает экологические  изменения  в связи с расширением человеческой деятельности, начиная от коммерческого судоходства и развития энергии заканчивая  корабельным туризмом. Соответственно, с участием коренных народов, арктические государства и государства, не прилегающие к Арктическому региону, приступили к разработке национальных и международных механизмов управления для решения возникающих вопросов, воздействия и ресурсов в Северном Ледовитом океане. В любом случае, будут возникать проблемы  с реализацией соглашений в связи с политическими, технологическими и финансовыми ограничениями.

Pan-Arctic Options- Holistic Integration for Arctic Coastal-Marine Sustainability разработана на  международной, междисциплинарнойм и всеобъемлющей основе , включая экономически эффективное сотрудничество с текущими проектами, которые финансируютсядля способствования в принятии обоснованных решений для устойчивости в Арктике.

В основную команду входят ученые в области естественных и социальных наук из Канады, Китая, Франции, Норвегии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, которые производят интеграцию мнений заинтересованных сторон, геопространственные данные и управленческие отчеты в свете вероятного будущего Арктики.

Данный комплексный инструмент, поддерживающий процесс принятия решений, будет привлекать заинтересованные стороны исключительно для совместного проектирования и совместного производства как для механизмов управления так и для других элементов, которые необходимы для обеспечения устойчивого развития инфраструктуры в Северном Ледовитом океане на местном, региональном и на панарктическом уровнях.

Применение и разработка комплексного инструмента, поддерживающего процесс принятия решений, было иницировано 3 летним проектом «Arctic Options», проект с 2013 по 2016 г. (www.arcticoptions.org), «Pan-Arctic Options» продлили проект с 2015 по 2020 год, как представлено в таблице 1.

Table 1.

欢迎使用Pan-Artic Options网站!

请访问科学外交中心网站以了解更多详细信息(2017-2020年)

由于不断扩展的人类活动的影响,诸如商业海运,能源开发以及船舶旅游等等,北冰洋的环境状态正在发生着巨大的变化。因此,在原住民的参与和支持下,北极国家和非北极国家开始在国内和国际范围内建立管理体制以处理在北冰洋出现的新问题,新影响,以及新发现的自然资源。限于地缘政治,技术和资金等条件,每一个问题的解决都面临着现有协议难于实施的挑战。

Pan-Arctic Options—北极海岸及北冰洋可持续发展整体方案,以多国家,跨学科和广包容的方式,在已有融资的项目上来促成高成本效益的合作,由此为确定北极的可持续发展战略的明智决策贡献一份力量。我们的核心团队由来自加拿大,中国,法国,挪威,俄罗斯和美国的自然和社会学专家,他们将结合各个利益方的理念,地理空间数据和治理记录来探索北极未来的可能性。这一整合的决策支持工具将包容各个利益方来共同设计和制定有关治理机制及其构建要素的可行性方案,而这一套框架将是在当地,整个北极区域和泛北极规模上北冰洋可持续基础设施发展的重要基础

整合决策支持方法的应用和逐步完善开始于从2013至2016年的3年Arctic Options 项目(www.arcticoptions.org)。由此项目延伸的Pan-Arctic Options从2015年开始并持续到2020年,具体信息请参加表1:

我们欢迎您对Pan-Arctic Options项目的兴趣和关注。感谢访问!

Table 1.

Translated by Ying Wang, 2016